Biografija

Dr sci. Marijana Popović Bajić je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.17. Doktorsku tezu pod naslovom „Uticaj amelogenina, faktora rasta i novih nanostrukturnih materijala na bazi kalcijum silikatnih cemenata“ је odbranila 2016. godine čime је stekla titulu Doktora stomatoloških nauka. Specijalistički ispit iz oblasti Bolesti zuba i endodoncije je položila 2016. godine.

Dr sci. Marijana Popovic Bajić је zaposlena kao asistent na Klinici za bolesti zuba Stomatološkog fakulteta u Beogradu od 2010. godine. Učestvovala је na više od 25 simpozijuma, stručno naučnih seminara i treninga u organizaciji Centra za kontinuiranu edukaciju i Stomatološke komore Srbije. Do sada je na međunarodnim kongresima saopštila 8 radova i održala је 2 predavanja po pozivu.

Objavila је 12 radova, štampanih u celini, od kojih su 6 sa SCI liste. Autor је poglavlja u međunarodnoj monografiji. Govori engleski i nemački jezik.